Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP)

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) - dokument XML stanowiący urzędowe poświadczenie odbioru, o którym mowa w § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180 t.j.). UPP jest rodzajem urzędowego poświadczenia odbioru (UPO), definiowanego jako dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu w sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, określające:

a) pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który doręcza dokument,

b) datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego – w odniesieniu do dokumentu doręczanego podmiotowi publicznemu,

c) datę i godzinę podpisania urzędowego poświadczenia odbioru przez adresata z użyciem mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.2070 j.t.), tj. użycia notyfikowanego środka identyfikacji elektronicznej, adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa wymaganego dla usług świadczonych w ramach tych systemów, lub profilu zaufanego ePUAP, albo zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego – w odniesieniu do dokumentu doręczanego przez podmiot publiczny,

d) datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru; (Dz.U.2018.180).

Urzędowe poświadczenie przedłożenia jest wystawiane automatycznie w momencie wpłynięcia dokumentu do elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego (ESP) i nie wymaga jakiegokolwiek działania ze strony pracowników tego podmiotu - w przeciwieństwie do urzędowego poświadczenia doręczenia (UPD), które wymaga podania daty odbioru oraz podpisu elektronicznego odbiorcy - osoby fizycznej, do której kierowane jest pismo. Pismo to odebrać można dopiero po podpisaniu i odesłaniu UPD. Warto zauważyć, że zarówno UPP jak i UPD są - co do swej istoty - urzędowymi poświadczeniami odbioru (UPO), jednak to, kto "odpowiada" za ich wytworzenie determinuje ich nazwę. Jedno i drugie generowane jest przez mechanizm ESP. Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP