Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne - przedsiębiorca*, Narodowy Bank Polski albo organ władzy publicznej, świadczący co najmniej jedną z usług: wydawanie certyfikatów, znakowanie czasem lub innych usług związanych z podpisem elektronicznym - taką definicję można było znaleźć w uchylonej już ustawie o podpisie elektronicznym. W obecnie obowiązującym rozporządzeniu eIDAS definicja podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne nie jest podawana, lecz jasno wynika bezpośrednio z jego treści, w której mowa jest o dostawcach usług zaufania. O dostawcach usług zaufania z kolei mowa jest w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2021.1797), która to ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014 r.). Najogólniej mówiąc, powołane przepisy zastępują ustawę o podpisie elektronicznym i rozszerzają działanie usług zaufania poza stosowanie jedynie podpisu elektronicznego.

Rejestr kwalifikowanych dostawców usług zaufania znajduje się na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

  • Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.; (Dz.U.2021.162). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP