Obiekt przestrzenny

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Obiekt przestrzenny - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2018.1472) abstrakcyjna reprezentacja przedmiotu, zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym miejscem lub obszarem geograficznym. Sposób zapisu danych obiektu przestrzennego zapewniający interoperacyjność uregulowany został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; (Dz.U.2017.2247 t.j.). Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP