Kwalifikowany podpis elektroniczny

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kwalifikowany podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który:

a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,

b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,

c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Aktualnie pojęcia odnoszące się nie tylko do podpisów elektronicznych, ale ogólnie do usług zaufania regulowane są Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U.UE.910/2014), a także ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2021.1797). Szerzej zob. także w Wikipedii Kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny w skutkach prawnych podpisowi własnoręcznemu. Podpis kwalifikowany tworzony jest przy wykorzystaniu certyfikatu kwalifikowanego. Lista kwalifikowanych dostawców usług zaufania, wystawiających certyfikaty kwalifikowane dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.


Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP