Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która spełnia niżej wymienione wymogi (określone w art. 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE):

1. Kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego spełniają następujące wymogi:

a) są świadczone przez co najmniej jednego kwalifikowanego dostawcę usług zaufania;

b) z dużą dozą pewności zapewniają identyfikację nadawcy;

c) zapewniają identyfikację adresata przed dostarczeniem danych;

d) wysłanie i otrzymanie danych jest zabezpieczone zaawansowanym podpisem elektronicznym lub zaawansowaną pieczęcią elektroniczną kwalifikowanego dostawcy usług zaufania w taki sposób, by wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych;

e) każda zmiana danych niezbędna do celów wysłania lub otrzymania danych jest wyraźnie wskazana nadawcy i adresatowi danych;

f) data i czas wysłania, otrzymania i wszelkiej zmiany danych są wskazane za pomocą kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.

W przypadku przesyłania danych między co najmniej dwoma kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania wymogi określone w lit. a)–f) mają zastosowanie do wszystkich kwalifikowanych dostawców usług zaufania.

2. Komisja może w drodze aktów wykonawczych podać numery referencyjne norm dotyczących procedur wysyłania i otrzymywania danych. W przypadku gdy proces wysyłania i otrzymywania danych spełnia te normy, domniemywa się zgodność z wymogami określonymi w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. (Dz.U.UE.182/2011) ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję; (Dz.U.UE.910/2014).


Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP