Elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP)

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) - system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet (ePUAP), (Dz.U.2021.2070 j.t.).

ePUAP
Ep 4 str05a.png
Ep 4 str05b.png


Komunikacja - przekazywanie dokumentów xml

Komunikacja za pośrednictwem ePUAP (platforma krajowa) lub za pośrednictwem regionalnej platformy elektronicznych usług publicznych oparta jest o przekazywanie dokumentów xml tworzonych na podstawie opublikowanych w centralnym /regionalnym repozytorium wzorów dokumentów. Przekazywanie odbywa się w ramach jednego, tego samego systemu, którego użytkownikami są zarówno usługobiorca, jak i usługodawca, w bezpiecznym środowisku. Dokument tworzony jest w tle, dane w nim zawarte wprowadzane są za pomocą elektronicznych formularzy wypełnianych przez usługobiorcę. Dokumenty xml, po ich utworzeniu i kompletnym wypełnieniu, przekazywane są na odpowiedni dla danej usługi lub wybrany przez twórcę dokumentu adres elektroniczny skrytki, z której są odbierane przez pracowników kancelarii czy punktu kancelaryjnego usługodawcy lub automatycznie pobierane są przez specjalnie przygotowaną aplikację w systemie teleinformatycznym usługodawcy. Przekazanie dokumentu poprzedzone jest jego walidacją. System weryfikuje dane stanowiące podpis elektroniczny – jakkolwiek byłby on w danym przypadku składany. Jeśli proces weryfikacji przebiegnie poprawnie, generowany jest stosowny komunikat oraz wystawiane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) - które należy w tej sytuacji definiować i pojmować jako Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Wynika to z faktu, że podmiot przyjmuje dokumenty przesłane drogą elektroniczną w trybie 24/7/365, tzn. przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Odbiór przesyłek wysyłanych do usługobiorcy będącego osobą fizyczną potwierdzany będzie Urzędowym Poświadczeniem Doręczenia (UPD). Przyjęcie przesyłki przesłanej do podmiotu potwierdzane jest automatycznie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą bez udziału człowieka. Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd – bez względu na jego źródło – również generowany jest stosowny komunikat, a dokument nie jest przyjmowany. Niektóre systemy umożliwiają także śledzenie statusu przesłanego dokumentu xml, jeśli jego walidacja może trwać dłużej. Nie kończy to usługi – jest jedynie jej zainicjowaniem. Po odebraniu dokumentu xml pracownicy usługobiorcy identyfikują nadawcę (usługobiorcę), weryfikują podpis elektroniczny, odczytują pismo przewodnie lub „kopertę” w celu przekazania dokumentu merytorycznie właściwej komórce organizacyjnej czy konkretnemu pracownikowi. W przypadku tego środka komunikacji – z uwagi na zastosowane metody zapewnienia integracji – podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP – podpisane dokumenty weryfikowalne są bardzo łatwo dzięki zaimplementowanym na platformach e-usług aplikacjom służącym do walidacji podpisów elektronicznych.

Dokument xml - kontener na dane

Przekazywanie dokumentu xml na platformie ePUAP / platformie regionalnej zasadniczo różni się od przesyłania dokumentów pocztą elektroniczną. Każdy dokument xml składa się z dokładnie jednego dokumentu głównego, wewnątrz którego mogą być przekazywane inne dokumenty, np. załączniki dołączane z dysku lokalnego usługobiorcy. Jednak fakt, że główny dokument jest dokumentem xml ma swoje istotne konsekwencje. Podpisanie go elektroniczne jednym tylko podpisem zapewnia integralność wszystkim dokumentom i kontenerom na dane znajdującym się wewnątrz tego pliku głównego. Temat ten jest szerzej omówiony w rozdziale dotyczącym dokumentu elektronicznego. Stosowanie tego środka komunikacji zapewnia uzyskanie UPP, czyli można go traktować jako kanał nadawania przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru – tyle że szybciej, pewniej i bezpłatnie. Na koniec należy zdecydowanie wskazać, że osobami odpowiedzialnymi i właściwymi do odbierania przesyłek z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) są pracownicy Kancelarii, a nie informatycy. Informatycy winni zapewnić poprawną konfigurację ESP oraz – w podmiotach posiadających elektroniczny system zarządzania dokumentami (EZD) – integrację z tym systemem. Czynności odbierania oraz ekspedycji przesyłek – bez względu na ich postać (papierową czy elektroniczną) – bezwzględnie należą do pracowników Kancelarii, którzy powinni opanować umiejętności, związane z konwersją formy i postaci dokumentów przychodzących i wychodzących. W zamierzeniu ustawodawcy platforma ePUAP miała spełniać funkcję centralnego rozwiązania, które byłoby „punktem startowym” w poszukiwaniu e-usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania publiczne. Innymi słowy, ePUAP miał umożliwiać zarówno odszukanie konkretnej usługi, jak i umożliwić skorzystanie z niej. Korzystanie z usługi może wiązać się zarówno z uzyskiwaniem informacji, jak i składaniem wniosków na udostępnionych formularzach. To specyfika danej usługi determinuje zakres koniecznych środków – zarówno komunikacji, jak i dokumentowania przebiegu - wiąże się z użyciem środków adekwatnych do sytuacji. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej wyposażona została w różnego rodzaju moduły dedykowane do realizacji zadań związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem (importem i eksportem) dokumentów elektronicznych, kopiowaniem, podpisywaniem i weryfikowaniem podpisów, instalacją e-usług na tej platformie.

Przejdź dalej->