Adres elektroniczny

Z e-Podrecznik
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; (Dz.U.2020.344 t.j.).

Adres poczty elektronicznej (nazwa indywidualnego konta konkretnego adresata indywidualnego lub zbiorowego) np. biuro@cez.gov.pl pozwala nadawcy na wysyłanie przesyłek elektronicznych, które przez adresata traktowane będą analogicznie jak zwykła przesyłka pocztowa, a więc nie nakładają na niego obowiązku potwierdzenia otrzymania przesyłki. Aby nadawca uzyskał pewność doręczenia (przedłożenia) elektronicznej przesyłki, powinien skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), która automatycznie generuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest to elektroniczna analogia przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru. Ponieważ, zgodnie z art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego usługobiorca może wybrać sposób komunikowania się z usługodawcą, musi mieć jednocześnie świadomość konsekwencji swojego wyboru. Jeśli wybierze komunikowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to informację tę powinien przekazać usługodawcy za pośrednictwem ESP, by umożliwić wykorzystanie zaimplementowanych w niej mechanizmów obustronnych potwierdzeń doręczenia i umożliwić zwrotne przesłanie tą samą drogą odpowiedzi. W takim przypadku elektroniczny adres doręczenia nie będzie adresem zwykłego konta poczty elektronicznej, lecz adresem skrytki użytkownika danego systemu doręczeń. Takim systemem jest np. ePUAP, chociaż - praktycznie rzecz biorąc, mogą istnieć inne systemy tego typu - jednak zawsze - co do zasady - usługodawca, by mieć pewność co do tożsamości adresata, musi przedsięwziąć środki upewniające go co do faktycznego istnienia adresata. W przypadku ePUAP takim środkiem jest procedura zaufania profilu, czyli jednorazowe stawienie się użytkownika systemu w punkcie potwierdzającym, gdzie - na podstawie dowodu tożsamości wnioskodawcy - uprawniony pracownik tego punktu dokona potwierdzenia tożsamości użytkownika. Projekt: Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP